Eryri, Mynyddoedd ac Arfordir


Gelli Gyffwrdd

photo

Pleidleiswyd yn Atyniad Teuluol Gorau yng Ngogledd Cymru 5 mlynedd yn olynol - mae’n rhaid i chi gynnwys ymweliad â Gelli Gyffwrdd ar eich rhestr o bethau i’w gwneud!

Yn cynnwys: yr unig reid ddwr yn y DU sydd wedi’u phweru gan ynni’r haul - Reid cyntaf yn y Byd i gael ei phweru gan ynni’r haul - Reid cyntaf yn y Byd i gael ei phweru gan fobl - Taith Rollercoaster - Llwybr Troednoeth - Llwydr Sledio Hiraf Cymru - Rhaffau - Cychod Jyngl - Neidiwr Anferth - Hwyl yn Theatr y Goedwig (gwyliau ysgol yn unig).

Ar agor

Canol Mawrth - diwedd Hydref a hanner tymor mis Chwefror.

Amser

10am - 5.30pm. Ewch i’n gwefan i weld oriau agor y gaeaf.

Disgownt

£1 o ostyngiad (ddim i’w ddefnyddio ar y cyd ag unrhyw gynnig arall) Yn ddilys o ganol Mawrth i ddiwedd Hydref.

Off the B4366 between Bangor & Caernarfon. Sat Nav - LL55 3AD, then follow brown signs. 01248 671493 www.greenwoodforestpark.co.uk

Sygun Coppermine

photo

Gallwch ddilyn eich trywydd clywedol eich hun wrth archwilio siambrau lliwgar yr hen weithfeydd copr Fictoraidd a’u stalactidau a stalagmidau rhyfeddol.

 • Gweithgareddau y tu allan:
 • Amgueddfa Henebion
 • Golchi Aur trwy Badell
 • Datgelu Metelau
 • Maes Chwarae Antur a Throeon ger y llyn
 • Castell Bownsio

Enillydd Gwobr Twristiaeth Tywysog Cymru.

Ar agor

10 Chwefror – 10 Tachwedd, 27 Rhagfyr – 2 Ionawr.

Amser

9.30am - 5pm yn yr haf, 10am - 4pm yn y gaeaf.

Disgownt

10% o ddisgownt ar fynediad cyn 10.30am.

Beddgelert, Gwynedd LL55 4NE 01766 890595 www.syguncoppermine.co.uk

Ogofâu Llechwedd

photo

Mae’r Taith Pwll Dwfn yn daith ryngweithiol sy’n gyfeillgar i deuluoedd sy’n defnyddio realiti estynedig mewn lleoliad o dan y ddaear sy’n darparu ffenestr ar Cymru’r gorffennol, Mae cwsmeriaid yn cael mynediad i’r pwll gan ddefnyddio rheilffordd cebl mwyaf serth Prydain i lefelau 500 troedfedd a gweld rhai o chwareli llechi tanddaearol mwyaf y byd.

Mae’r Chwarel Archwilio yn cynnig antur tywys oddi ar y ffordd a fydd yn mynd â chi i galon mynyddoedd llechi Llechwedd a wnaed gan ddyn mewn lori 4 x 4 milwrol gyffrous.

Ar agor

Drwy’r flwyddyn ar wahân i Ddydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan.

Amser

9am tan iddi dechrau nosi

Disgownt

10% ddisgownt ar fwyd a diod (dangoswch y daleb cyn talu)

Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3NB 01766 830306 www.llechwedd-slate-caverns.co.uk

Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy

photo

Mae llawer i’w fwynhau yn Rheilffordd Betws-y-Coed.

Yn ystod y tymor ymwelwyr ac ar benwythnosau bydd y trên yn cael ei dynnu gan injan stêm ac ar adegau eraill injan ddisel fydd ar waith. I gael golygfa wahanol o’r ardal ewch yn y tram trydan ar lein 15 modfedd – yr unig un yng Nghymru.

Dewch i weld beth sydd gennym yn ein siop fodelau. Mae gennym amrywiaeth eang o drenau gan gynnwys setiau ac ategolion Hornbym ciriau model Airfix a llyfrau am reilffyrdd ymysg llawer o bethau eraill.

Mae’r amgueddfa’n hygyrch i’r anabl.

Ar agor Drwy’r flwyddyn (ar wahân i Ddydd Nadolig a Dydd San Steffan)

Amser 10am - 5pm

The Old Goods Yard, Betws-Y-Coed, Conwy LL24 0AL 01690 710568 www.conwyrailwaymuseum.co.uk

Rheilffordd Eryri

photo

Un o deithiau trên mwyaf godidog Prydain. Mae’r golygfeydd yn newid ar hyd y ffordd a chewch weld Yr Wyddfa yn ei holl ogoniant.

Mae’r Rheilffordd yn rhedeg rhwng Porthmadog a Chaernarfon gan deithio o arfordir i arfordir drwy Fwlch Aberglaslyn, pentref deniadol Beddgelert a dros lethrau’r Wyddfa. Mae’r 25 milltir llawn o reilffordd yn cynnig diwrnod allan cyflawn gyda digon o amser i gael golwg da o amgylch eich cyrchfan. Mae teithiau byrrach hefyd ar gael.

Ar agor

24 Mawrth – 4 Tachwedd – rhai gwasanaethau yn ystod y gaeaf

Amser

Gwiriwch amserlen neu ffoniwch am fanylion.

St Helen’s Road, Caernarfon, LL55 2YD Harbour Station, Porthmadog, LL49 9NF 01766 516024 www.festrail.co.uk

Surf Snowdonia

photo

Croeso i Surf Snowdonia: cyrchfan antur awyr agored y mae’n rhaid i chi ymweld â hi! Dychmygwch hyn. Llyn siâp diemwnt perffaith - tua maint chwe chae pêl-droed, gyda thon bwerus yn codi yn ei ganol, yn rowlio’n berffaith am tua 150 metr ac yna’n cilio’n dawel wrth iddi daro’r lan. Surf Snowdonia yw’r lagwˆ n syrffio mewndirol cyntaf o’i fath yn y byd sydd yn gwneud syrffio’n rhywbeth y gall pobl o bob gallu ac oed roi cynnig arno.

Ar agor

7 diwrnod yr wythnos

Amser

8am - 11pm (syrffio tan y machlud)

Conway Road, Dolgarrog, Conwy LL32 8QE 01492 353123 www.surfsnowdonia.co.uk

Parc Fferm y Plant

photo

Atyniad pob tywydd ardderchog ar gyfer y teulu i gyd.

 • Ysgubor Chwarae
 • Tractorau bychan
 • Golff Gwirion
 • Anifeiliaid Fferm
 • Saethu Dwˆ r
 • Rasio Hwyaid
 • Geifr bach
 • Cwningod a llawer mwy

Ar agor

Pasg - canol Medi

Amser

10am - 5pm

Llanfair, Harlech, Gwynedd LL46 2SA 01766 780247 www.childrensfarmpark.co.uk

Rheilffordd yr Wyddfa

photo

Ers 1896 mae teithwyr wedi bod yn ymweld â phentref bach Llanberis yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri i fwynhau siwrne odidog ar y trên fach i fyny’r Wyddfa, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr.

Gwnewch ddiwrnod ohoni drwy ymweld â’n theatr ffilmiau rhad ac am ddim sy’n dangos cartwnau Ivor the Engine yn ogystal â ffilm yn olrhain hanes y rheilffordd. Gallwch fwynhau bwyd a diod yn ein bwytai trwyddedig - Station Buffet a Platform Grill, yn ogystal a chael golwg ar ein siop anrhegion sy’n gwerthu cynnyrch Cymreig.

Ar agor

Canol Mawrth - Hydref (ar ddechrau’r tymor bydd y trenau yn rhedeg i Clogwyn 3/4 o’r ffordd i’r copa yn unig)

Amser

Bob dydd (yn amodol ar y tywydd)

Llanberis, Gwynedd LL55 4TT 01286 870223 www.snowdonrailway.co.uk

Amgueddfa Llechi Cymru

photo

Amgueddfa syfrdanol a bywiog ar gyfer y teulu i gyd.

 • Ffilm Gyflwyno
 • Arddangosiadau Dyddiol o Grefftau Chwarel
 • Olwyn Ddŵr Anferth
 • UNA Injan y Chwarel
 • Tai Chwarelwyr wedi’u Dodrefnu
 • Digwyddiadau ac Arddangosiadau
 • Caffi a siop
 • Lle chwarae i blant

Ar agor

Pasg - Hydref 10am - 5pm bob dydd Tachwedd - Sul y Pasg - Dydd Gwener 10am - 4pm

MYNEDIAD AM DDIM

Parc Gwledig Padarn, Llanberis, Gwynedd LL55 4TY 02920 573700 www.museumwales.ac.uk

Rheilffordd Ffestiniog

photo

Yn Rheilffordd Ffestiniog fe welwch hanes ar daith – mae trenau stêm wedi bod yn rhedeg oddi yma ers dros 150 o flynyddoedd!

Adeiladwyd y rheilffordd yn wreiddiol i gario llechi a bellach mae’r injans bach yn mynd ag ymwelwyr mewn cymysgedd o gerbydau hen a newydd ar daith bleserus rhwng Porthmadog a Blaenau Ffestiniog drwy harddwch Dyffryn Ffestiniog.Ar fwrdd, ceir gwasanaeth lluniaeth ar bob tren. Cynhelir sawl digwyddiad drwy gydol y flwyddyn. Ym Mhorthmadog mae’r trên yn cysylltu a’i chwaer reilffordd newydd.

Ar agor

25ain Mawrth - 5ed Tachwedd - rhai gwasanaethau yn y Gaeaf.

Amser

Gwiriwch yr amserlen neu ffoniwch am fanylion.

Harbour Station, Porthmadog, LL49 9NF Church Street, Blaenau Ffestiniog, LL41 3ES 01766 516024 www.festrail.co.uk

Conwy Water Gardens

photo

Wedi’i leoli yn Nyffryn Conwy wrth ymyl ein Tŷ Crempog Iseldiraidd a Bwyty rydym yn cynnig:

 • 3 Llyn Llawn Pysgota Bras
 • Llwybr Natur sydd yn ehangu o hyd
 • Dyfrgwn, Capybaras, llawer o hwyaid ac adar dwr
 • Acwariwm gyda 70 o danciau
 • Canolfan dyfrol a Pond Koi
 • Man chwarae plant

MYNEDIAD AM DDIM

Ar agor

Drwy’r flwyddyn

Amser

9.30am – 5.30pm Mawrth – Sul (ar gau Ddydd Llun gan eithrio Gwyliau Banc)

Glyn Isa, Rowen, Conwy LL32 8TP 01492 650063/651063 www.conwywatergardens.co.uk

Parc Coed Sipsi

photo

Mae Parc Coed Sipsi yn ddiwrnod hudolus allan i ymwelwyr o bob oed, a dyna pam ein bod yn un o gyfrinachau gorau Cymru.

Mae llwyth o bethau i’w gweld a’u gwneud. Dewch â’ch esgidiau glaw i archwilio’r tiroedd gwlyb, cyfarfod a’r holl anifeiliaid gwahanol sy’n byw yma, dod o hyd i’r tylwyth teg, gwneud dymuniad, neidio ar dren Woody a mwynhau un o’n mannau chwarae antur, dim ond rhai o’r digwyddiadau ac atyniadau sydd ar gael ym Mharc Coed y Sipsiwn. Mae gennym gaffi a siop ond mae croeso i chi ddod â’ch picnic eich hun.

Mae Parc Coed Sipsi ar gael i’w logi i grwpiau preifat, ysgol a phartion hefyd.

Ar agor

Dydd Llun 27ain Mawrth 2017 hyd at Hydref

Amser

10.30am - 5pm

Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2YA 01286 673133 www.gypsywood.co.uk

Bach Ventures Ltd

photo

Rydym yn darparu gweithgareddau awyr agored anturus gan gynnwys:

 • Arfordiro
 • Caiacio Môr
 • Caiacio
 • Sgramblo ceunentydd
 • Merlota
 • Dringo creigiau

Dewch i gael hwyl gyda ni. Yn addas ar gyfer teuluoedd, grwpiau hyddod a ieir, grwpiau ieuenctid, ysgolion a chyplau.

Mae ein staff i gyd yn meddu ar gymwysterau Corff llywdoraethu Cenedlaethol yn y gwiethgareddau y maen yn rhedeg ac rydym yn hapus i roi i chi ein Asesiadau Rist a Gweithdrefnau Gweithredu os y dymunwch.

Ar agor

Drwy’r flwyddyn

Amser

10yb - 5yp - Gweithgareddau 9yp - 10yh ymholiadau (7 diwrnod yr wythnos)

Pentre Bach, Waunfawr, Caernarfon, LL54 7AJ 01286 650643 www.bachventures.co.uk

Canolfan y Dechnoleg Amgen

photo

Wedi’i adeiladu mewn hen chwarel lechi wrth droed Eryri mae gan ein ganolfan ymwelwyr dros 7 erw o arddangosiadau ymarferol a gerddi a gyda dros 40 mlynedd o brofiad mewn ymarfer cynaliadwyedd, mae CTA yn ysbrydoli miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn.

Ymunwch â ni yng harddwch Canolbarth Cymru gyda’ch teulu a ffrindiau neu dewch ar eich pen eich hun i archwilio.

Ar agor

Gaeaf 9fed Ionawr - 31ain Mawrth 2017 Haf 1af Ebrill - 29ain Hydref 2017

Amser

Gaeaf 10am - 4pm Haf 10am - 5pm

Disgownt

Gostyngiad o £1 oddi ar docyn plentyn pan yng nghwmni oedolyn sy’n talu pris llawn ar fynediad.

Llwyngwern Quarry, Machynlleth, Powys, SY20 9AZ 01654 705950 www.visit.cat.org.uk